پروژه ها

Oresund Tunnel

Oresund بزرگترین مجموعه تونل و پل بوده و دو کلان شهر کپنهاک دانمارک و مالمو سوئد را به هم متصل می نماید. این مجموعه به منظور استفاده توام ریلی و خودرویی طراحی گردیده است و دارای دو خط ریلی جهت تردد قطار و 4 لاین حرکت خودرو ها می باشد.

Hemspoort tunnel

2400m

1980, هلند

Kiltunnel

901m

1977, هلند

Botlektunnel

1.181 m

1979, هلند

Schipholtunnel

660m

1988, هلند

Zeeburgertunnel

946m

1989, هلند

Stationsplein tunnel

1996, هلند

500 m

Piet Hein Tunnel

1996, هلند

1.9 km

Heinenoordtunnel

1998, هلند

1,6 km