پروژه ها

پروژه های خارجی

امارات متحده عربی

هتل مرکزي خلیج دوبی

امارات متحده عربی

مجموعه شهر آفتاب دوبی

سیستم تهویه پارکینگی مشتمل بر فن هاي محوري و جت فن ها

امارات متحده عربی

پیاده راه پاساژ دوبی

طراحی و تامین سیستم تهویه و تخلیه دود در راهروها

امارات متحده عربی

مجتمع تجاري الفجیره، دوبی

سیستم تهویه پارکینگی و تخلیه دودمجتمع

امارات متحده عربی

هایپرمارکت نستو، دوبی

سیستم تهویه پارکینگی و تخلیه دود

امارات متحده عربی

بندر خلیفه، دوبی

تامین سیستم تخلیه دود با استفاده ازفن هاي محوري و جت فن ها

قطر

فرودگاه جدید دوهه

فن هاي ویژه پشت بامی با تخلیه افقی و عمودي و سیستم ضد انفجاري و ضد جرقه

قطر

مجتمع دیوان الامیري

فن هاي محوري مورد استفاده در دماهاي بالا و جت فن هاي ضربه اي پارکینگ

عمان

ساختمان وزارت نیروي انسانی

مشتمل بر 3400 متر مربع پارکینگ استفاده از 10 جت فن در پروژه

پروژه های داخلی

اطلس مال نیاوران

6 طبقه پارکینگی، فضای پارکینگی بالای 55 هزار مترمربع طراحی و تامین سیستم تهویه پارکینگی

مجتمع مسکونی بلاژیو - تهران

4 طبقه پارکینگی، فضای پارکینگی طراحی و تامین سیستم تهویه پارکینگ‌ها

مجتمع تجاری-اداری خیابان بهشتی - تهران

6 طبقه پارکینگی، فضای پارکینگی حدود طراحی و تامین سیستم تهویه پارکینگی

نیروگاه فجر 2 بندر امام خمینی

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه چرخه ترکیبی نجف

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه چرخه ترکیبی پره سر

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه گازي سمنان

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه پارس جنوبی

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه سلطانیه زنجان

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه گازي اردبیل

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه خورشیدي حرارتی یزد

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه گازي عسلویه

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه گازي علی آباد

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه گازي قائن

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان

نیروگاه زاگرس کرمانشاه

تامین و سیستم فن هاي ضد انفجاري و و فن هاي مورد (ATEX) ضد حریق استفاده در فرآیند تولید توان