AFC

LG CNS بعنوان یک راه حل کلی برای سیستم های ارتباطی ریلی، تسهیلات انتقال مختلفی فراهم کرده است LG CNS پروژه های حمل ونقل زیادی را در کشورهای خارجی انجام داده است. به خصوص این پروژه توانایی برای نصب و راه اندازی و بهره برداری در مورد AFC و مقیاس بزرگی از داده های حمل و نقل نشان می دهد.